Information om UVILDIGRAAD.DK ApS´ indsamling og behandling af personoplysninger

Med denne information vil vi fortælle om hvilke oplysninger vi indsamler om dig, og hvad vi bruger dem til. Vi informerer også om retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger og om de rettigheder du har.

1. Vores relation til dig – Vi er fælles dataansvarlige

UVILDIGRAAD.DK ApS (herefter “vi”)

Vi er fælles dataansvarlige i relation til denne behandling af dine personoplysninger. I pkt. 7 finder du fyldestgørende information om hvordan du kan kontakte os. Vi har indgået en indbyrdes aftale om vores fælles dataansvar. I dette dokument fortæller vi om, hvordan vi har fordelt dataansvaret imellem os. Uanset vores aftale kan du til enhver tid gøre enhver ret du har i henhold til Databeskyttelseslovgivningen gældende over for både UVILDIGRAAD.DK ApS.

2. Hvilke oplysninger vi indsamler – Formål og retsgrundlag

Til brug for vores rådgivning af dig, vil vi indsamle oplysninger om dig. Hovedparten af de oplysninger vi skal bruge får vi fra dig selv, men det kan også ske, at vi modtager oplysninger fra andre kilder, herunder fra din arbejdsgiver og dit forsikrings- eller pensionsselskab samt med dit specifikke samtykke fra din læge og andre sundhedspersoner.

De oplysninger vi anmoder dig om at udlevere, kan være af en sådan karakter, at vi i mangel af sådanne oplysninger ikke er i stand til at tilbyde dig rådgivning.

Vi indsamler og behandler alene dine personoplysninger, såfremt der er hjemmel hertil Databeskyttelseslovgivningen.

Afhængig af den rådgivningsydelse og bistand vi yder dig kan der være behov for at indsamle og behandle:

CPR-nr.: Vi vil bede dig oplyse og på særskilt blanket give samtykke til vores behandling af dit CPR-nr. Vi skal bruge det til entydigt at kunne identificere dig over for dine pensions- og forsikringsselskaber. Ved etablering af forsikring og pension vil vi videregive dit CPR-nr. til de valgte pensions- og forsikringsselskaber. Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke jfr. Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2 nr. 2.

Øvrige oplysninger: Udover de ovenanførte oplysninger vil vi sædvanligvis have brug for at behandle bl.a. følgende kategorier af oplysninger om dig:

  • Kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, telefon og mail.
  • Oplysninger om dit ansættelsesforhold, herunder stillingsbetegnelse, ansættelsesdato og anciennitet, løn og pensionsbidrag, arbejdssted og eventuel udstationering samt oplysninger om fratræden m.m.
  • Oplysninger om dine forsikrings- og pensionsaftaler, herunder dækninger, indbetalinger, investeringsvalg, begunstigede, skadeshistorik og aktuelle forsikringsrelevante person eller tingsskader, depotoversigter m.m.,
  • Oplysninger om anden indkomst, formue og beskatningsforhold samt oplysninger om din civilstand og husstand.

Disse oplysninger er nødvendige for at vi kan kommunikere med dig samt administrere og levere vores rådgivningsydelse til dig. Retsgrundlaget for behandlingen er Persondataforordningens art. 6, stk. 1 litra b.

Vi kan også have brug for at behandle oplysninger om dig og vore aftaler for at kunne opfylde vores forpligtelser om opbevaring af regnskabsmateriale i henhold til Bogføringsloven kapitel 5 og dokumentationskrav efter Hvidvaskloven. Retsgrundlaget herfor er Persondataforordningens art. 6, stk. 1 litra c.

Endelig kan behandlingen af dine oplysninger være nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, herunder såfremt du eller andre rejser krav mod os. Retsgrundlaget herfor er Persondataforordningens art. 6, stk. 1 litra f) og art. 9, stk.2, litra f).

Har du særskilt samtykket til at vi må sende dig nyhedsbreve samt oplysninger om andre ydelser behandler vi dine kontaktdetaljer med henblik på at kunne kommunikere med dig. Med henblik på at sikre at Nyhedsbreve og andre markedsføringstiltag har relevans for dig, kan vi målrette vores kommunikation til dig baseret på de øvrige oplysninger vi har om dig og dine pensioner og forsikringer. Retsgrundlaget herfor er Persondataforordningens art. 6, stk. 1 litra a), litra b) og litra f). Du kan altid frabede dig at modtage yderligere nyhedsbreve og markedsføringskommunikation.

Såfremt vi senere måtte ønske at behandle dine personoplysninger til andre formål end det til hvilket personoplysningerne blev indsamlet, vil vi forud for den videre behandling give dig oplysninger om det andet formål, herunder retsgrundlaget for behandlingen.

Din primære kontakt i relation til indsamling og behandling af personoplysninger vil være UVILDIGRAAD.DK ApS, som også vil være ansvarlig for, at der er fornødent retsgrundlag for behandlingen og om fornødent at der er indhentet samtykke fra dig. Det ændrer ikke på at vi begge er ansvarlige for at der er fornødent retsgrundlag for indsamling og behandling af dine personoplysninger.

3. Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med Databeskyttelseslovgivningen.

4. Hvor længe vi opbevarer dine oplysninger

Personoplysninger slettes når der ikke længere er et sagligt formål med fortsat opbevaring.

Under normale omstændigheder vil der 5 år efter, at vores rådgivningsrelation til dig er afsluttet, ikke længere være et sagligt formål med fortsat opbevaring af personoplysninger, men vi kan konkret træffe beslutning om længere opbevaring såfremt vi vurderer, at det er nødvendigt af hensyn til vores muligheder for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare os mod retskrav.

5. Dine rettigheder

Når vi behandler oplysninger om dig, har du en række rettigheder i Databeskyttelseslovgivningen. I dette afsnit vil vi fortælle dig, hvilke rettigheder du har og hvordan du kan gøre brug af dem.

5.1 Ret til indsigt

Du har ret til at bede os om information om blandt andet, hvilke kategorier af personoplysninger vi har om dig og til hvilke formål vi behandler dem, de modtagere eller kategorier af modtagere som oplysningerne er eller vil blive videregivet til, oplysning om hvorfra oplysningerne stammer m.m. Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig.

Du kan se mere om din indsigtsret i Persondataforordningens art. 15.

5.2 Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

Du kan se mere om din ret til berigtigelse i Persondataforordningens art. 16.

5.3 Ret til sletning

I nogle tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

Du kan se mere om din ret til sletning i Persondataforordningens art. 17.

5.4 Ret til at begrænse behandlingen til opbevaring

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

Du kan se mere om din ret til begrænsning i Persondataforordningens art. 18.

5.5 Ret til data portabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbarformat og har ret til, hvis det er teknisk muligt at få overført disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Du kan se mere om din ret til dataportabilitet i Persondataforordningens art. 20.

5.6 Ret til indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi indsamler og behandler. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, og forudsat indsigelsen er berettiget, er vi ikke længere berettiget til at behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise lovlige grunde til fortsat behandling. Du har en ubetinget ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til brug for direkte markedsføring.

Du kan se mere om din indsigelsesret i Persondataforordningens art. 21.

5.7 Ret til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, skal du være opmærksom på, at vi i visse tilfælde ikke længere vil være i stand til at yde dig den fornødne rådgivning. I sådanne tilfælde vil du blive orienteret herom.

I nogle tilfælde vil vi kunne fortsætte behandlingen af dine personoplysninger, uanset at du tilbagekalder dit samtykke. Det vil være tilfældet, hvis der foreligger et andet grundlag for behandlingen end samtykke.

Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os på [email protected].

5.8 Ret til at klage

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail [email protected] eller telefon +45 33 19 32 00.

5.9 Hvordan du gør brug af dine rettigheder

Hvis du ønsker at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, bedes du kontakte UVILDIGRAAD.DK ApS på mail [email protected].

6. Hvordan du kan kontakte os

Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du henvende dig til os:

UVILDIGRAAD.DK APS
CVR-nr.: 35210679

Rustenborgvej 7A
2800 Kgs. Lyngby

[email protected]
Tlf.nr.: 7734 4013

7. Databeskyttelseslovgivningen

Behandling af personoplysninger er reguleret af:

  • EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse), (“Persondataforordningen”),
  • Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (“Databeskyttelsesloven”), samt
  • anden lovgivning, der implementerer eller supplerer disse regler